Vztažné a souřadnicové soustavy. Mechanika hmotného bodu, soustavy hmotných bodů, tuhého tělesa a tekutin. Zákony zachování. Všeobecná gravitace. Mechanické kmity. Základy molekulové fyziky plynů, kapalin a pevných látek. Termodynamické principy.....

Řešení experimentálních úloh z mechaniky, termiky a molekulové fyziky.

Řešení experimentálních úloh z optiky a z nauky o kmitání a vlnění.

Biofyzika je mezioborová disciplína zkoumající biologické objekty a problémy fyzikálními metodami. Cílem předmětu je vysvětlení biofyzikálních principů fyziologických procesů lidského těla na úrovni tkání, a orgánů, pochopení základních fyzikálních dějů, které následně využívají jednotlivé medicínské obory.

Biofyzika je mezioborová disciplína zkoumající biologické objekty a problémy fyzikálními metodami. Cílem předmětu je vysvětlení biofyzikálních principů fyziologických procesů lidského těla na úrovni tkání, a orgánů, pochopení základních fyzikálních dějů, které následně využívají jednotlivé medicínské obory.

Mechanika hmotného bodu, inerciální a neinerciální vztažné soustavy, setrvačné síly. Mechanika soustavy hmotných bodů.....