Czech Literature as a Key to the Culture, History, and Spirit

Cílem předmětu je vybavit studenty potřebnými teoretickými znalostmi a dovednostmi, které utvoří základ pro jejich další profesní profilaci, pro pedagogické aktivity zaměřené na literární výchovu. Za stěžejní cíle výuky považujeme schopnost literárněhistorické orientace ve vývoji českého písemnictví 19. století na pozadí evropského kontextu; znalost specifik literatury daného období a její periodizace; znalost významných tvůrců, stěžejních děl a hlavních žánrů (s přihlédnutím k nynější výuce na ZŠ); schopnost interpretovat umělecký text.

Cílem předmětu je vybavit studenty potřebnými teoretickými znalostmi a dovednostmi, které utvoří základ pro jejich další profesní profilaci, pro pedagogické aktivity zaměřené na literární výchovu. Za stěžejní cíle výuky považujeme schopnost základní literárněhistorické orientace ve vývoji světového písemnictví od starověku po současnost, seznámení se s jednotlivými etapami ve vývoji literatury, stěžejními uměleckými směry, pochopení specifik literárního vývoje v jednotlivých obdobích, poznání stěžejních literárních žánrů, autorů a literárních děl, která tvoří literární kánon (s přihlédnutí k nynější výuce na ZŠ).

Student získá znalost základů lingvistické teorie, bude schopen aplikovat poznatky v praxi, zvládne v teoretické i praktické rovině normy a kodifikaci pravidel českého pravopisu.

Student získá znalost základů literární teorie, vývoje literárního procesu, znalost základních literárněvědných disciplín, znalost základních pojmů versologie, bude schopen aplikovat získané poznatky při četbě a interpretaci básnických textů, bude schopen analyzovat básnické dílo.

Cílem přednášek je seznámit studenty se základními jazykovědnými pojmy, metodami zkoumání a obecnělingvistickým přístupem k dílčím disciplínám, s nimiž se budou setkávat ve svém dalším studiu i v budoucí učitelské praxi. Důraz je kladen na pojetí jazyka jako nástroje komunikace, součástí disciplíny je také jazyková typologie a základní klasifikace jazyků dle vybraných kritérií.

Student získá základní znalosti o zvukové stránce jazyka a poznatky potřebné pro pedagogickou praxi, k nimž patří zejm. ortoepie, zvukové prostředky řeči, diagnostika mluvní techniky, zásady hlasové hygieny.