Teoreticko-praktický předmět zaměřený na získání slovní zásoby a základních dovedností pro práci s odbornými texty ve zdravotnickém prostředí.

Ortopedická protetika je interdisciplinární medicínsko-technický obor zabývající se indikací a indikační výrobou ortopedických pomůcek pro tělesně postižené. Navazuje na klinické lékařské obory, zejména chirurgii, ortopedii, rehabilitaci, neurologii a další.

Z demografických studií je zřejmé, že populační struktura obyvatel průmyslově vyspělých zemí se mění a značně přibývá starších lidí. Na této změně se podepisují jednak lepší sociálně - ekonomické podmínky společnosti, ale také úspěchy medicínské, které přispěly ke snížení mortality osob vyššího věku.

Úkolem studijního předmětu je poskytnout zdravotní sestře bazální informace o možnostech, kdy jako profesionál může poskytovat základní péči rehabilitačního charakteru. Schopnost praktického uplatnění spolupráce obou profesí v kompexní péči o pacienta je stěžejním cílem tohoto studijního předmětu.

Cílem předmětu je získání bazálních znalostí a základní orientace v léčebné rehabilitaci v rámci komplexního přístupu k léčbě pacientek s gynekologickým nemocněním.

Předmět je zaměřen na problematiku osob s dlouhodobou nebo trvalou změnou motorických nebo kognitivních funkcí.