Předmět se zaměřuje na etické otázky vykonávání profesí v terénu. Seznamuje s etickými principy, etickými kodexy a dotýká se etických dilemat v jednání a chování profesionálů složek IZS vůči občanům.

Předmět je koncipován jako teoreticko praktický celek. Je součástí předmětů z ošetřovatelství v oblasti primární a terciární péče. Zaměřuje se na zdraví lidí v komunitě.

Ošetřovatelské výkony a intervence 1 (VIVS1 + VIKS1)

Studující získá znalosti a praktických dovedností v managementu péče o pacienty v pokročilých stádiích život ohrožujících chorob, dále pak získání poznatků o základních principech práce s umírajícím a jeho rodinou, včetně monitorování a vyhodnocování somatických, psychických, duchovních a sociálních problémů pacientů a jejich rodin.

Základním cílem oboru je přispět k dosažení co nejvyšší úrovně zdraví poznáním determinant zdraví, jejich ovlivnitelnosti a využití těchto poznatků ve zdravotnické praxi. Vysvětlení významu a funkce oboru sociální lékařství a jeho zařazení do medicínských oborů.

Předmět je chápán jako teoreticko praktický. Předmět je zaměřen na význam, cíle, základní pojmy a zásady výchovně-vzdělávacího procesu a zásady tvorby a prezentace edukačního projektu v práci sestry pečující o seniory.

Předmět je součástí komplexu předmětů psychologie. Je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Zabývá se rolí psychologických stavů v rámci diagnosticko-terapeutické činnosti, při poskytování psychické pomoci nemocným v průběhu léčby a při vyrovnávání se s chronickými stavy nemoci. Seznamuje s vybranými duševními a behaviorálními poruchami, které vyžadují profesionální chování ošetřovatelského personálu.

Předmět zdravotnická psychologie je součástí komplexu předmětu psychologie. Je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje s problematikou zdravotnické psychologie. Zabývá se rolí psychologických stavů a procesů v rámci diagnosticko-terapeutické činnosti.