Cílem semináře je rozvinout u studentů jazykové kompetence získané předchozím studiem anglického jazyka a odpovídající výchozím znalostem na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Studenti jsou uvedeni do problematiky morfologie a syntaxe češtiny jako cílového jazyka. Studenti si osvojí morfologický a syntaktický systém češtiny a jeho jednotlivé složky, aby se pak na pozadí těchto základů mohli odborně a tvořivě projevit jako autoři překladu nebo jako redaktoři, jazykoví korektoři, popř. editoři překladových textů.

Cílem kurzu je podat ucelený obraz Kalifornie, který vystihuje výjimečnost tohoto státu. Kritice bude podrobena teze, jež se objevuje v mnoha studiích, týkajících se Kalifornie - současné problémy Kalifornie jsou budoucími problémy Spojených států, ne-li celého "civilizovaného" světa.

Předmět je součástí souvislého a vzájemně propojeného celku kurzu Praktických cvičení pro 1. až 3. ročník bakalářského studia anglického jazyka, jehož cílem je postupný rozvoj jazykových a komunikačních dovedností studenta (ústního a písemného projevu a porozumění čtenému a poslechu) vedoucí k dosažení úrovně jazykové kompetence C1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky - CEFR).

Sociální a kulturní dějiny Velké Británie (DVB + BDVB + DVBR + BDEVB + KDEVB + EDEVB + FDEVB)

SZZ - část - Angličtina ve sféře podnikání (KAA/SBP1A + SBK1A + SZB1K + SZB1)