Cílem předmětu je seznámit studenty se smyslem přírodovědného a společenskovědního vzdělávání na 1. stupni ZŠ, poukázat na historické souvislosti přírodovědného a společenskovědního vzdělávání na 1. stupni ZŠ.

Cílem předmětu je seznámit studenty s tématem zdraví člověka, s fungováním jednotlivých soustav lidského těla a vývojem člověka od narození po smrt. Dále seznámit studenty s prvky zdravého životního stylu a zásadami hygieny tak, aby dokázali téma aplikovat ve výuce na 1. stupni ZŠ.

Cílem praxe je seznámit studující s návazností základní školy na mateřskou školu po stránce teoretické a především pak také v edukační realitě.

Cílem předmětu je připravit budoucí učitelky pro práci s RVP PV v přípravné třídě dle platné legislativy v podmínkách základní školy. Studující má uplatnit v praxi dosavadní získané kompetence osvojené v průběhu studia.

Cílem předmětu je rozšířit kompetence učitele, vychovatele, sociálního pracovníka, kteří s dítětem předškolního věku přicházejí do profesionálního styku, a to zejména v komponentách znalostí a dovedností o dítěti předškolního věku a možnostech jeho vzdělávání, výchovy, sociální práce s ním.

Připravit studující, aby jako učitelé účinně reagovali na vzniklé běžné i mimořádné dopravní situace v průběhu výkonu svého povolání.

Studující se seznámí základními pojmy týkající se zdraví, zdravého způsobu života a se základy zdravé výživy a bude umět tyto základní pojmy vysvětlit dítěti předškolního věku.

Prostřednictvím prakticky a činnostně orientovaných učebních činností budou studenti seznamováni s otázkami školní zralosti a adaptace dětí na nové role žáka, s vybranými metodickými postupy a výukovými strategiemi vhodnými pro výuku v 1. třídě a s problematikou hodnocení žáků v prvních třídách školní docházky.