„Pokud se lidstvo zahubí samo, nemusí k tomu dojít udušením, nedostatkem kyslíku, likvidací mořských řas a deštných lesů, a také ne proto, že se vědomě vystavujeme nebezpečí radioaktivity. K zániku lidstva úplně postačí, když se moderní člověk zřekne všech morálních hodnot. Před tímto nebezpečím musíme varovat stejně důrazně jako před elementárním ohrožením životního prostředí, které je výsledkem naší civilizace.“ Konrad Lorenz

Zdravotnické profese patří na jedné straně k velmi prestižním povoláním, na druhé straně je na ně ale vyvíjen silný tlak - komplikované sladění profesního a rodinného života, nedostatečné ekonomické a jiné ocenění, silná sociální kontrola, vysoká očekávání pacientů, emoční zátěž,...

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Zaměřuje se na zdraví seniorů a jejich rodin v oblasti primární a terciární péče.

Cílem předmětu je naučit studenty implementovat a integrovat vědomosti a dovednosti získané v ostatních předmětech studia při řešení konkrétních situací v praxi.

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v chirurgických oborech.

Předmět volně navazuje na výuku paliativní péče v bakalářském studijním programu. Rozšiřuje vědomosti studentů z oblasti koncepce paliativní a hospicové péče a z oblasti thanatologie.

Děti a adolescenti jsou jedinečné lidské bytosti, které reagují na nemoc velmi individuálním způsobem, a proto si péče o jejich zdraví vyžaduje odlišného přístupu než u dospělých. Obsah studijního předmětu se zaměřuje na komplexní ošetřovatelskou péči poskytovanou dětem ve zdraví a nemoci.

Základním cílem oboru je přispět k dosažení co nejvyšší úrovně zdraví poznáním determinant zdraví, jejich ovlivnitelnosti a využití těchto poznatků ve zdravotnické praxi. Vysvětlení významu a funkce oboru sociální lékařství a jeho zařazení do medicínských oborů.

Cílem kurzu je seznámit studenty s psychologií jako vědou.