Předmět uvádí studenty do základů odborného jazyka.

Předmět staví na dosavadních znalostech gramatiky a lexika španělského jazyka a klade si za cíl naučit studenta analyzovat neadaptované originální texty z různých komunikačních oblastí.

Cílem studijního předmětu je prohloubení vědomostí z fonetiky a fonologie francouzštiny, které studenti získali v přednáškách a seminářích předmětu KRO/FONEB.

Obsah předmětu úzce navazuje na předmět KRO/NPOT1. Práce se nadále opírá o písemně připravené překlady.

V návaznosti na předmět KRS/NPOT1 Překlad odborného textu 1 pokračuje nácvik převodu odborných textů na neadaptovaných textech různých funkčních stylů z oblasti práva, ekonomiky, finančnictví, cestovního ruchu, veřejné správy, literární vědy a kritiky, jazykovědy a dalších společenských věd.

Studenti se seznámí se základními frazeologickými pojmy a termíny a s jednotkami, se kterými frazeologie operuje (kolokace, lokuce, paremie), s lingvistickými charakteristikami těchto jednotek (ustálenost, institucionalizace, idiomatičnost).

Cílem výuky je rozšiřovat znalosti konverzační a gramatické ze španělštiny. Studenti se seznámí s gramatickými jevy a slovní zásobou, prostřednictvím nichž budou schopni komunikovat v běžných životních situacích.

V přednáškách se studenti seznamují s ekonomickou situací ve Španělsku od vstupu země do EU. Získávají informace o EU a úloze i pozici Španělska v tomto společenství.

Cílem předmětu je předat studentům základní poznatky o fungování zahraničního obchodu obecně i konkrétně ze zahraničního obchodu ve Španělsku. Vybavit je informacemi o vedení obchodních jednání.

Po absolvování předmětu se student orientuje v obecné jazykové terminologii, je teoreticky poučen o jazyce a o původu, diferenciaci a současném stavu románských jazyků.