Studenti jsou uvedeni do problematiky morfologie a syntaxe češtiny jako cílového jazyka. Studenti si osvojí morfologický a syntaktický systém češtiny a jeho jednotlivé složky, aby se pak na pozadí těchto základů mohli odborně a tvořivě projevit jako autoři překladu nebo jako redaktoři, jazykoví korektoři, popř. editoři překladových textů.

Gramatika angličtiny 3 dále rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti z oblasti anglické gramatiky, zvláště syntaxe.

Seminář volně navazuje na předmět BBRS Britská studia poskytující základní informace o britském životě a institucích na bakalářském stupni.

Předmět navazuje na MORS1 a jeho cílem je ukázat, jak morfologické tvary přispívají k vyjadřování syntaktických vztahů.

Seminář bezprostředně navazuje na látku probíranou v kurzu FPOT1 a FPOT2. Studenti budou seznámeni s charakteristickými rysy anglického stylu odborně publicistického a zpravodajsko-informačního, ale i dalších.

SZZ - část - Angličtina ve sféře podnikání (KAA/SBP1A + SBK1A + SZB1K + SZB1)

Studenti jsou uvedeni do problematiky termínu a terminologie s ohledem na překlad odborného textu. Seznámí se s utvářením terminologie a nutným teoretickým pozadím.

Tento výběrový předmět je praktickým doplněním a nadstavbou k metodické přípravě studentů.