Vybrané planimetrické úlohy, vlastnosti kuželoseček, základní stereometrické úlohy, afinita a kolineace,....

Základy integrálního počtu funkcí jedné proměnné. Primitivní funkce, integrace metodou substituce a per partes. Riemannův integrál, Newtonův integrál......

Náplní kurzu je Hilbertův axiomatický systém, konstrukční úlohy v rovině, Apolloniovy a Pappovy úlohy, množiny bodů dané vlastnosti, kuželosečky, shodná a podobná zobrazení.

Cílem předmětu je seznámení studenta se základními pojmy numerické matematiky a principy základních numerických metod.

Cílem kurzu je obeznámit studenty se základními vlastnostmi dělitelnosti na celých číslech, strukturama s jednou a dvěma binárními operacemi a s maticovým počtem.

V kurzu probereme: Základní algebraické struktury, maticový počet, vektorová algebra, lineární prostory a jejich homomorfismy, determinanty, systémy lineárních rovnic.

Sazba typograficky kvalitních dokumentů, např. bakalářských / diplomových prací, v systému TeX.