„Pokud se lidstvo zahubí samo, nemusí k tomu dojít udušením, nedostatkem kyslíku, likvidací mořských řas a deštných lesů, a také ne proto, že se vědomě vystavujeme nebezpečí radioaktivity. K zániku lidstva úplně postačí, když se moderní člověk zřekne všech morálních hodnot. Před tímto nebezpečím musíme varovat stejně důrazně jako před elementárním ohrožením životního prostředí, které je výsledkem naší civilizace.“ Konrad Lorenz

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Zaměřuje se na zdraví seniorů a jejich rodin v oblasti primární a terciární péče.

Cílem předmětu je naučit studenty implementovat a integrovat vědomosti a dovednosti získané v ostatních předmětech studia při řešení konkrétních situací v praxi.

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v chirurgických oborech.

Předmět volně navazuje na výuku paliativní péče v bakalářském studijním programu. Rozšiřuje vědomosti studentů z oblasti koncepce paliativní a hospicové péče a z oblasti thanatologie.

Děti a adolescenti jsou jedinečné lidské bytosti, které reagují na nemoc velmi individuálním způsobem, a proto si péče o jejich zdraví vyžaduje odlišného přístupu než u dospělých. Obsah studijního předmětu se zaměřuje na komplexní ošetřovatelskou péči poskytovanou dětem ve zdraví a nemoci.

Předmět rozšiřuje získané poznatky o příčiny vzniku a následných omezeních v životě ženy při rizikovém těhotenství. Seznamuje studenty s nepravidelnostmi, které se mohou vyskytnout v průběhu porodu.

Příprava projektů ve zdravotnictví je teoreticko praktický předmět, který má přiblížit zdravotním sestrám a porodním asistentkám projektové řízení a projekty týkající se jejich profesionálního zaměření a budoucí práce.

Předmět je koncipován jako teoretický blok přednášek. Cílem předmětu je seznámit studenty ošetřovatelství se základními pojmy z oblastí intenzivní medicíny a ošetřovatelství.