Seznámení s některými postupy statistické analýzy mnohorozměrných dat, pojmem statistický model a jeho aplikacemi, s aplikacemi regresních modelů, metod klasifikace a některými metodami redukce dimenze úlohy.