Základní principy algoritmizace úloh v přírodních vědách a vědách o Zemi, význam automatizace úloh v GIS a zpracování geodat. Jazyk Visual Basic a Visual Basic for Applications, základní charakteristika platformy .NET, rozhraní Visual Studio. Vytváření formulářů a aplikací pro platformu MS Windows ve Visual Basic .NET.

Seznámení s možnostmi a omezeními kartografických děl (zejména topografických map), jako zdrojů pro poznání krajiny, probíhá ve třech blocích: blok kartografických vyjadřovacích prostředků - vztah mapy a skutečnosti, vliv procesu zpracování původních dat na obsah mapy, vliv generalizace na obsah mapy, ...

Obsahem přednášek je základní seznámení s kartografickými postupy a metodami při tvorbě map, s možnostmi a způsoby využití map v PG, SG a RR a s analogovými i digitálními zdroji kartografických dat.

Cvičení pokrývá témata: hydrografické charakteristiky povodí, vodní bilanci, měření a výpočet průtoku, základní zpracování hydrologických dat a charakteristik, charakteristiky jezer a nádrží, údaje podzemních vod, sledování kvality vod a ovlivnění vodního režimu.

Cvičení jsou zaměřena na praktickou stránku v oblastech: matematická kartografie, geodetické metody, konstrukce vrstevnic, seznámení se státním mapovým dílem (ZM, TM), kartometrie.

Obsahem přednášek jsou teoretické základy kartografie shrnuté do šesti oblastí: matematická kartografie, metody vzniku původních map, obsah map, kartometrie, mapová díla, historie kartografie (přehled evropské kartografie, staré mapy a historická mapovaní území ČR.

Cvičení seznamují s problematikou pozemkových úprav a katastru nemovitostí. V rámci pozemkových úprav se jedná o oblasti: legislativa, podklady pro návrh pozemkových úprav, bonitované půdně ekologické jednotky, ...

První polovina semestru se bude věnovat právní stránce územního plánování. Seznámíme se s územním plánováním v Evropě s detailním zaměřením se na Českou republiku. Studentům budou představeny základní územně plánovací dokumenty - Politika územního rozvoje (PÚR), Zásady územního rozvoje (ZÚR), Územní plány obcí (ÚP),...