Předmět je prvním z předmětů, seznamujícím studenty se základy lineární algebry. Jeho náplní je teorie číselných matic, systémy lineárních rovnic, vektorové prostory a podprostory a lineární zobrazení.

Řešení konkrétních matematických úloh, jejich algoritmizace a realizace výpočtu pomocí vybraného matematického softwaru.

Předmět obsahuje základy matematické analýzy, především diferenciální počet, zahrňující průběh funkce, základní znalosti o posloupnostech, derivace, Taylorova věta a stejnoměrná spojitost.

Základy diferenciálního a integrálního počtu. Limita a spojitost funkce. Derivace a průběh funkce. Primitivní funkce, integrace metodou substituce a per partes. Riemannův integrál, Newtonův integrál. Příklady.
Základy diferenciálního a integrálního počtu. Limita a spojitost funkce. Derivace a průběh funkce. Primitivní funkce, integrace metodou substituce a per partes. Riemannův integrál, Newtonův integrál. Příklady.

Cílem je získání základů logické a množinové výstavby matematiky – množiny, relace, zobrazení, základy algebraických struktur, základní vlastnosti číselných oborů.

Obsahem kurzu středoškolská matematika v gymnaziálním rozsahu vyjma diferenciálního a integrálního počtu.

Tento kurz zahrnuje opakování středoškolské matematiky v gymnaziálním rozsahu bez integrálního a diferenciálního počtu.